Nathan Nguyen

Loan Factory

Phone: (714) 318-4445

Licensed state: California

https://www.loanfactory-nathan.com

About me


Với 28 năm kinh nghiệm trong ngành vay mượn địa ốc, tôi, Nathan Chau Nguyen, sẽ giúp quý vị lựa chọn những Loan programs phù hợp tốt nhất cho quý vị.  Cho những quý vị mua nhà lần đầu, mua nhà đầu tư không cần chứng minh lợi tức & việc làm, hoặc làm tái tài trợ.  Tôi sẽ giãi thích, phân tích và hướng dẫn chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu tài chính độc đáo của bạn.

With 28 years of experience in the financial services industry, I, Nathan Nguyen, am a dedicated loan officer committed to helping clients navigate the complexities of securing the right loan. Whether you're a first-time homebuyer, a seasoned investor, or looking to refinance, I aim to provide personalized service and expert guidance tailored to your unique financial needs.


Powered by
MOSO logo